SOLIGHT

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Článok I.
  Účel a Predmet týchto Obchodných podmienok
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Solight Holding, s.r.o., IČ: 283 20 573, so sídlom Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 14 zapísaná v obchodnom registri vedená Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 196940, konateľom pánom Marekom Lempochnerom, konateľ, (ďalej len ako „Predávajúci“) na strane jednej a obchodným subjektom na strane druhej (ďalej len ako „Kupujúci“), predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“.

  2. Účelom týchto Obchodných podmienok je dohodnutie obecných podmienok, za ktorých budú v budúcnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorené kúpne zmluvy tak, aby podmienky dohodnuté týmito Obchodnými podmienkami boli pre Predávajúceho i Kupujúceho v právnych vzťahoch z budúcich kúpnych zmlúv záväzné.

  3. Zmluvné strany sa týmto dohodnú, že podmienkami uvedenými v týchto Obchodných podmienkach sa odo dňa podpisu týchto Obchodných podmienok budú riadiť všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi Zmluvnými stranami, ktorých predmetom bude dodanie akéhokoľvek tovar ponúkaného Predávajúcim v rámci jeho bežnej obchodnej činnosti (ďalej len „Tovar“).

  4. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpne zmluvy podľa odseku 1.2 týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“) budú uzatvorené na základe písomných objednávok (návrhov na uzatvorenie kúpnych zmlúv - ďalej len „Objednávka“) zo strany Kupujúceho. Za písomnú Objednávku  tejto Zmluvy sa považuje tiež Objednávka poslaná faxom, elektronickou poštou, prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho alebo prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho.

  5. Riadna Objednávka Kupujúceho bude obsahovať identifikačné údaje Kupujúceho, špecifikáciu požadovaného Tovaru, počet kusov Tovaru, dátum objednania, požadované miesto dodania, prípadne požiadavky balenia. Počet kusov tovaru uvedený Kupujúcim v Objednávke je len približný a má byť určený Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený určiť presné množstvo Tovaru, ktoré má byť dodané s maximálnou negatívnou odchýlkou (dodanie menšieho množstva tovaru) 100 %. Predávajúci podľa tohto odseku nie je oprávnený určiť presné množstvo Tovaru tak, aby bolo dodaného Tovaru viac, než koľko Kupujúci výslovne uviedol v Objednávke.

  6. Určenie presného množstva tovaru podľa tohto odseku uskutoční Predávajúci písomne oznámením o vykrytí Objednávky (ďalej len „Oznámenie o vykrytí objednávky“), ktoré doručí Kupujúcemu písomne, faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho. Určenie presného množstva tovaru podľa tohto odseku môže Predávajúci uskutočniť tiež konkludentne dodaním tovaru Kupujúcemu na základe Objednávky bez vyrozumenia Kupujúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia Oznámenia o vykrytí Objednávky Kupujúcemu, v ktorom bude špecifikované, v akom rozsahu bude Objednávka plnená, alebo odoslaním Tovaru Kupujúcemu na základe Objednávky bez vyrozumenia Kupujúceho. Lehota na prijatie Objednávky a tiež návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy činí 30 dní odo dňa doručenia Objednávky Predávajúcemu.

  7. Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim Kúpnu zmluvu uzatvoriť, najmä pokiaľ má Kupujúci voči Predávajúcemu neuhradené záväzky. Predávajúci môže Kupujúcemu uviesť presnejšie podmienky na uzatvorenie Kúpnych zmlúv (kredit).
    

 2. Článok II
  Práva a povinnosti Zmluvných strán
  1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu Tovar v súlade s týmito Obchodnými podmienkami na základe Kúpnych zmlúv a Kupujúci sa zaväzuje platiť za odobratý Tovar kúpne ceny v súlade s ustanoveniami určenými v týchto Obchodných podmienkach.

  2. Kúpna cena za Tovar v každej Kúpnej zmluve bude zodpovedať skutočnému množstvu dodávaného Tovaru v zmysle ustanovení odsekov 1.4 a 1.5 tejto zmluvy a bude určená Predávajúcim podľa cenníka za Tovar, ktorý bude v aktuálnom znení k dispozícii na internetových stránkach Predávajúceho http://b2b.solight.cz alebo na vyžiadanie v písomnej či elektronickej podobe (ďalej len „Cenník“), a to vždy podľa verzie Cenníka aktuálne ku dňu odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu a ak nebude možné určiť deň odoslania Objednávky, potom ku dňu doručenia Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. V kúpnych cenách z jednotlivých Kúpnych zmlúv nie sú zahrnuté náklady na dopravu Tovaru, ktoré budú stanovené v súlade s aktuálnym cenníkom na internetových stránkach Predávajúceho (ďalej len „dopravné“). Učinením objednávky Kupujúci akceptuje cenu za Tovar určenú Cenníkom a výške nákladov na dopravu podľa stanoveného dopravného.

  3. Ku kúpnym cenám za Tovar podľa tejto Zmluvy bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške. Kúpnu cenu Kupujúci uhradí na základe vystavenej faktúry  Predávajúcim. Faktúra môže byť Kupujúcemu doručená písomnou poštou i elektronickými prostriedkami.

  4. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo na Tovar prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
    
  5. Predávajúci zaistí na náklady Kupujúceho dopravu Tovaru podľa Čiastkových zmlúv na miesto dodania dohodnutého v Čiastkovej zmluve, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci sa týmto zaväzuje uhradiť Predávajúcemu náklady na dopravu Tovaru na miesto dodania podľa Čiastkovej zmluvy v dohodnutej výške viac odsek 2.2.. Predávajúci môže Kupujúcemu určiť náklady na dopravu v odlišnej cene od Cenníka, ak budú takto nové určené náklady nižšie než náklady uvedené v Cenníku nákladov za dopravu.
    
  6. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, budú všetky platby Kupujúceho Predávajúcemu hradené na bankový účet uvedený na faktúre, inak na bankový účet č. 2300393423/2010, vedený u FIO banky a.s. alebo účet č. 226017040/0300 , vedený u ČSOB, a.s. alebo účet č. 4200533803/6800, vedený u Sberbank CZ, a.s.. Kupujúci je oprávnený uhradiť platby podľa tejto Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy v hotovosti obchodnému zástupcovi Predávajúceho len za podmienky, že obchodný zástupca Predávajúceho predloží Kupujúcemu špeciálnu plnú moc na prijímanie platieb za Predávajúceho vystavenú konateľom Predávajúceho. Kópiu plnej moci je obchodný zástupca v tomto prípade povinný predať Kupujúcemu a Kupujúci je povinný túto kópiu riadne uschovať najmä po dobu trvania tejto Zmluvy a 1 rok po jej skončení a na požiadanie ju predložiť Predávajúcemu. Pokiaľ nesplní Kupujúci povinnosť predložiť Predávajúcemu kópiu plnej moci podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že mu plná moc nebola obchodným zástupcom predložená.Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že ak Kupujúci bude meškať s úhradou akejkoľvek platby podľa tejto Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za každý aj začatý deň omeškania z celej čiastky, s ktorej úhradou je v omeškaní.
    

 3. Článok III.
  Dodanie Tovaru
  1. Dodanie Tovaru je spravidla uskutočnené do 48 hodín po uzavretí Kúpnej zmluvy a to dopravcom, ktorého určí Predávajúci.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch a z objektívnych dôvodov lehotu podľa ustanovenia odseku 3.1. upraviť.

  3. Dodanie Tovaru sa uskutoční na adresu trvalého pobytu či sídla Kupujúceho, pokiaľ nie je určené v Kúpnej zmluve inak.

  4. Kupujúci potvrdzuje prevzatie Tovaru podpisom svojho zástupcu či oprávneného zamestnanca vrátane uvedeného čitateľného mena, priezviska, funkcie na dodacom listu či prepravnom doklade doplnené pečiatkou. Týmto tiež potvrdzuje množstvo a druh dodaného Tovaru a zároveň, že Tovar nevykazuje známky poškodenia a chýb.

  5. V prípade, že dodávka vykazuje chyby a poškodenie, je Kupujúci povinný napísať o tejto skutočnosti zápis s dopravcom.
    

 4. Článok IV.
  Reklamácia
  1. Lehota reklamácie dodaného Tovaru je 24 hodín od prevzatia. Po uplynutí lehoty si Predávajúci vyhradzuje právo takúto reklamáciu zamietnuť.

  2. Zmluvné strany si dohodnú záruku za akosť na Tovar tvoriaci predmet predaja podľa jednotlivých Kúpnych zmlúv v dĺžke 33 (slovom: tridsaťtri) mesiacov, s výnimkou značiek, na ktoré platí záruka inak stanovená v obchodných podmienkach Predávajúceho či súvisiacom dokumente v znení ku dňu odoslania Objednávky dostupnej na internetových stránkach Predávajúceho http://b2b.solight.cz. Táto lehota začne bežať odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu. Na sklenené LED trubice poskytujeme iba 1 rok záruku. Na uplatnenie nároku zodpovednosti za chyby platia pre Zmluvné strany záväzné podmienky podľa reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho http://b2b.solight.cz a je obom Zmluvným stranám známy. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné je vždy znenie reklamačného poriadku zverejneného na internetovej stránke Predávajúceho http://b2b.solight.cz v deň odoslania Objednávky vedúcej k uzavretiu príslušnej Čiastkovej zmluvy. Kupujúci je povinný vždy pred odoslaním Objednávky zoznámiť sa s aktuálnym znením reklamačného poriadku.  Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou na uplatnenie nárokov zodpovednosti za chyby Tovaru je tiež predanie vyplneného reklamačného protokolu s náležitosťami špecifikovanými v reklamačnom poriadku.
    

 5. Článok V.
  Spracovanie osobných údajov
  1. Typy OÚ, ktoré Predávajúci spracováva, môžu byť údaje, ktoré kupujúci vlastnou vôľou poskytne, a to predovšetkým Kontaktné informácie (ako je meno a priezvisko, poštová či e-mailová adresa, telefónne či faxové číslo), Fakturačné údaje (obchodná firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo), ďalej Obchodné kontaktné informácie (ako je názov pracovnej pozície, oddelenie a názov spoločnosti) alebo Užívateľské meno a heslo, Kontaktné informácie na ďalšie osoby, ktoré by sme podľa vás mali kontaktovať. OÚ Kupujúceho spracováva Predávajúci z dôvodu zaistenia obchodného vzťahu, pre prístup k užívateľskému účtu a pre účely marketingových aktivít (zasielanie noviniek, akčných letákov, katalógov).

  2. Predávajúci spracováva OÚ Kupujúceho na základe plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu v prípade registrácie na webových stránkach Predávajúceho.

  3. OÚ sú Predávajúcim spracovávané po dobu trvania zmluvného/obchodného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

  4. Kupujúci má

   a) právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať od Správcu informáciu o spracovaní svojich osobných údajov;

   b) právo na opravu osobných údajov, pokiaľ sú údaje vedené nepresne,

   c) právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“);

   d) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;

   e) právo vzniesť voči Správcovi námietku proti spracovaniu osobných údajov;

   f) právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (s výnimkami).

 6. Článok VI.
  Ostatné podmienky
  1. Zmluvné strany sa dohodli na akceptácii elektronickej (e-mailovej) komunikácie ako plnohodnotnú a platnú formu komunikácie.

  2. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok sú, či sa stanú zdanlivo neplatnými, alebo neúčinnými v dôsledku ich rozporu s platnou právnou úpravou, nedotýka sa to platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok, okrem prípadov, kedy z povahy týchto Obchodných podmienok, či z ich obsahov vyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu týchto Obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v dvoch jazykových verziách a v prípadoch pochybností je rozhodujúca jazyková verzia česká.

  3. Kupujúci týmto udeľuje súhlas Predávajúcemu v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. s využitím všetkých svojich elektronických kontaktov, ktoré Predávajúci získa v súvislosti s Kúpnou zmluvou alebo ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu, za účelom zasielania obchodných oznámení Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek tento svoj súhlas úplne alebo z časti odvolať.

 7. Článok VIII.
  Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dátumom zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho http://b2b.solight.cz.

  2. V prípade, že Kupujúci nesúhlasí so znením Obchodných podmienok, je povinný svoj nesúhlas predávajúcemu písomne oznámiť do 7 kalendárnych dní od ich zverejnenia. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že so zverejneným znením Obchodných podmienok súhlasí

 

V Prahe dňa 25. 5. 2019                                                                                                                                                                             

Marek Lempochner

konateľ spoločnosti

 

 

© 2023 Solight Holding s.r.o. | Nastavenia soukromia